Search
Close this search box.

Privacy statement

Bureau Toerisme hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bureau Toerisme houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Als Bureau Toerisme zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Bureau Toerisme verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Uw persoonsgegevens worden door Bureau Toerisme opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Bewaartermijn
Bureau Toerisme bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Rechten over uw gegevens: inzage, correctie en verwijdering
U kunt uw gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Stuur hiertoe een bericht met uw persoonsgegevens aan [email protected]. In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek betrekking heeft. Naar aanleiding van uw verzoek berichten we u over het verdere verloop van de procedure. Bureau Toerisme zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Bureau Toerisme de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Bureau Toerisme stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Bureau Toerisme de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Bureau Toerisme de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan. Indien Bureau Toerisme niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Bureau Toerisme de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Bureau Toerisme schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Bureau Toerisme de (nadere) specificatie heeft verstrekt. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Verwerkte gegevens
Bureau Toerisme maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je daar misschien bewust van bent. Wanneer je bijvoorbeeld bureautoerisme.nl bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internetbrowser waarmee je surft of de pagina’s op onze site die je hebt bezocht. Zoals hierboven al beschreven verzamelt en verwerkt Bureau Toerisme daarnaast gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als je een account of een profiel aanmaakt, een abonnement, gids of nieuwsbrief aanvraagt. De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door Bureau Toerisme gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren.
Website Bureau Toerisme
Websites van derden: In sommige gevallen kunt u via deze website doorlinken naar websites van derden. Bureau Toerisme is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is Bureau Toerisme niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze websites.
Cookies: Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Bureau Toerisme gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken. Met behulp van een permanente cookie kan de website u bij een volgend bezoek herkennen. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.
Google Analytics: Bureau Toerisme maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Bureau Toerisme te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Bureau Toerisme en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
Indexering door zoekmachines; De gegevens die u in uw account of profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden. Alle overige door u geplaatste content wordt wel door zoekmachines geïndexeerd.
Beveiliging en bewaartermijn: De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Bureau Toerisme bewaart uw (persoons-)gegevens zo lang uw account of profiel in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. Bureau Toerisme mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Wij zullen uw verzoek binnen maximaal 4 weken in behandeling nemen.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Dit kan via [email protected] of telefonisch via 088 – 6363 888.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
Bureau Toerisme hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bureau Toerisme houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Als Bureau Toerisme zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Bureau Toerisme verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bureau Toerisme de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Uw persoonsgegevens worden door Bureau Toerisme opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Bewaartermijn
Bureau Toerisme bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Rechten over uw gegevens: inzage, correctie en verwijdering
U kunt uw gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Stuur hiertoe een bericht met uw persoonsgegevens aan [email protected] In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek betrekking heeft. Naar aanleiding van uw verzoek berichten we u over het verdere verloop van de procedure. Bureau Toerisme zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Bureau Toerisme de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Bureau Toerisme stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Bureau Toerisme de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Bureau Toerisme de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan. Indien Bureau Toerisme niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Bureau Toerisme de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Bureau Toerisme schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Bureau Toerisme de (nadere) specificatie heeft verstrekt. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Verwerkte gegevens
Bureau Toerisme maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je daar misschien bewust van bent. Wanneer je bijvoorbeeld bureautoerisme.nl bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internetbrowser waarmee je surft of de pagina’s op onze site die je hebt bezocht. Zoals hierboven al beschreven verzamelt en verwerkt Bureau Toerisme daarnaast gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als je een account of een profiel aanmaakt, een abonnement, gids of nieuwsbrief aanvraagt. De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door Bureau Toerisme gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren.
Website Bureau Toerisme
Websites van derden: In sommige gevallen kunt u via deze website doorlinken naar websites van derden. Bureau Toerisme is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is Bureau Toerisme niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze websites.
Cookies: Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Bureau Toerisme gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken. Met behulp van een permanente cookie kan de website u bij een volgend bezoek herkennen. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.
Google Analytics: Bureau Toerisme maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Bureau Toerisme te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Bureau Toerisme en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
Indexering door zoekmachines; De gegevens die u in uw account of profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden. Alle overige door u geplaatste content wordt wel door zoekmachines geïndexeerd.
Beveiliging en bewaartermijn: De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Bureau Toerisme bewaart uw (persoons-)gegevens zo lang uw account of profiel in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. Bureau Toerisme mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Wij zullen uw verzoek binnen maximaal 4 weken in behandeling nemen.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Dit kan via [email protected] of telefonisch via 088 – 6363 888.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
Winkelwagen
Scroll naar boven